Недължимост на задължения към Топлофикация при неизвършен отчет на топломерите

С Решение № 40265 от 23.10.2017 г. по гражданско дело № 40265/2017 г. по описа на Софийски районен съд, 85 състав, беше уважен искът срещу „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД да заплати на ищеца сумата в размер 503,18 лв., която подлежи на връщане на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, която сума е заплатена от ищеца на ответника без основание, тъй като е начислена неправомерно по Изравнителна сметка за периода 10/2014 г. – 04/2015 г., както и лихва за забава върху тази сума в размер на 42,93 лв., които суми са прихванати със сумите за възстановяване, определени с издадена фактура въз основа на изравнителната сметка за следващия отоплителен период 10/2015-04/2016 г.
Във връзка със измерване на показанията на топломерите за отоплителен период 10/2014 г. – 04/2015 г. дружеството, извършващо дялово разпределение („Бруната“ ООД), е поставило съобщение във входа на блока, че ще посети сградата на 27.05.2015 г. в 13.30 ч. (първа дата за отчет) и на 06.06.2015 г. в 12.00 ч. (втора дата за отчет). В тази връзка на 27.05.2015 г. и на 06.06.2015 г. ищецът е бил през целия ден у дома си и е очаквал представител на „Бруната“ ООД, но никой не дошъл да направи отчет на топломерите.
По делото е установено, че за отоплителен сезон м.10.2014г. до м.04.2015г. е изготвена изравнителна сметка, в резултат от което, на основание чл.70, ал.2 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007г. за топлоснабдяването, във връзка с неосигурен достъп до топлоснабдения имот, е начислена допълнително сума за ТЕ в размер на 503.18 лева – главница и лихви.
Съгласно чл. 70, ал. 2 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването всички клиенти са длъжни да осигурят достъп до отоплителните тела и изводите за гореща вода в имота си на представителите на топлопреносното предприятие и/или лицето по чл. 139б от Закона за енергетиката за отчитане на показанията на уредите и водомерите за гореща вода и/или осъществяване на визуален оглед на контролните приспособления към тях. На клиентите, неосигурили достъп за отчет, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т. 6.5 от приложението по чл. 61, ал. 1 от Наредбата за топлоснабдяването като отоплителни тела без уреди (чл. 70, ал. 4 от Наредбата за топлоснабдяването).
Въпреки изричните указания на Съда, по делото не са ангажирани от страна на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД доказателства за това как е извършено отчитането на топлинната енергия за отоплителен сезон м.10.2014г. до м.04.2015г.
С оглед на това съдът приема, че по делото не е доказано наличието на предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.70, ал.2 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007г. за топлоснабдяването. Предвид това, при липсата на предпоставките за това, на ищеца без основание е начислена и събрана исковата сума. Елементите на неоснователното обогатяване по смисъла на закона са липса на основание, обедняване на едно лице, обогатяване на друго лице и причинноследствена връзка между обедняването и обогатяването. В случая е налице липса на основание за дължимост на процесните суми, същите са платени от ищеца, от което следва и че е настъпило обогатяване на едно лице и обедняване на друго, поради което „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД следва да върне неоснователно начислените и заплатени суми за топлинна енергия, заедно със законната лихва.

Повече подробности относно начините за защита срещу „Топлофикация София“ ЕАД можете да намерите тук.