Установени по реда на чл. 19 от ДОПК данъчни задължения на управител на дружество

С Решение № 12484 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 11202/2016 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди
Решение №1753 от 09.08.2016г. по административно дело № 832 по описа за 2016г. на Административен съд – Варна, с което беше отменен Ревизионен акт на ТД на НАП-Варна, с който са установени данъчни задължения на управителя на ревизираното дружество по реда на чл. 19 от ДОПК.
Съдът е приел, че отговорността по чл. 19 ДОПК е самостоятелна субсидиарна отговорност на трети за дружество лица, която те носят за собствените си действия или бездействия, довели до невъзможност за събиране на публични задължения на дружеството като задължено лице. Моментът на възникване на данъчните задължения по чл. 19 от ДОПК не попада в ревизирания период, защото едва с протокола за липси, съставен от ревизираното физическо лице, е осъществен съставът на процесната отговорност. Съдът е приел, че въпреки качеството си на съд по същество, не може да промени данъчните периоди, за които са установени задълженията, като при несъответствие на установените факти относно датата на възникване на данъчното задължение с ревизираните периоди и периодите, за които с ревизионния акт са установени задължения, ревизионният акт следва да бъде отменен. Фактическият състав на отговорността на дружеството за задълженията по ЗДДС и този на отговорността на управителя по чл. 19 от ДОПК е различен, различни са и датите на възникването им.