Изменение на договора за аренда при промяна на обстоятелствата

С Решение № 46 от 25.04.2018 г. по въззивно гражданско дело № 20/2018 г. Окръжен съд – Силистра потвърди Решение № 546 от 22.12.2017 г. по гражданско дело № 1480/2017 г. на Районен съд – Силистра и беше уважен предявеният иск от арендодателя срещу арендатора за изменение на договора за аренда на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за арендата в земеделието.

Чл. 16, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) гласи, че ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Ал. 4 на същата разпоредба урежда процедурата, по която следва да се пристъпи към изменението – отправяне на писмено предложение, на което насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаването му, освен ако с него не е определен друг срок. Съгласно чл. 16, ал. 5 от ЗАЗ ако страните не постигнат споразумение по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд. По делото е представена покана, изходяща от ищцата и адресирана до ответната страна, чрез която тя прави предложение за сключване на допълнително споразумение за изменение на рентното плащане по договора за аренда. Поканата е връчена на ответника, като арендаторът изготвил писмен отговор, в който отказал да приеме отправеното му предложение, вместо което изразил съгласието си да заплати на ищцата за стопанската 2016/2017 г. рентно плащане в размер на средното рентно плащане за региона на с. Попина, публикуван на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра.
Съдът приема, че предпоставките за съдебна намеса в изменението на постигнатите между страните уговорки в договора за аренда от 2007 г. са налице, тъй като ищцата е спазила предвиденото в закона изискване да направи опит за извънсъдебно преодоляване на възникналото с годините икономическо неравновесие в правата и задълженията на обвързаните от действието му лица.
От назначената по делото експертиза става ясно, че пазарната рента за имоти, сходни с посочените в исковата молба през стопанската 2007/2008 г. е била 12 лв. на декар за земи трета категория и 8 лв. на декар за земи от четвърта категория, както и че към настоящия момент (стопанската 2016/2017 г.) пазарната рента за същите имоти възлиза на сумата от 60 лв. на декар. Тези данни сочат на съществено изменение на икономическите условия при арендуването на земеделските имоти, тъй като нарастването на пазарната рента за периода от началото на сключване на договора е с 500 %, което обосновава по категоричен начин наличието на предпоставките за допускане на изменението, регламентирани в чл. 16, ал. 1 от ЗАЗ. Драстичното нарастване на пазарната рента в течение на срока на договора нарушава икономическото равновесие в правата и задълженията на страните по него, възстановяването на което изисква уважаването на предявения иск в пълен размер. По аргумент от чл. 16, ал. 3 от ЗАЗ изтичането на срока на действие на договора за аренда не е основание за отхвърляне на иска, тъй като процедурата по изменението е задвижена в рамките на стопанската година, която то касае, поради което до приключването й въпросът с подлежащия на изменение елемент от правоотношението на страните остава висящ.
На това основание Районен съд – Силистра е уважил иска за изменение на арендния договор, а Окръжен съд – Силистра е споделил изцяло доводите на първоинстанционния съд и е потвърдил решението.