Прекратяване на изпълнително дело при несъстоятелност

С Решение от 05.06.2018 г. по частно гражданско дело № 15924/2017 г. Софийски градски съд отмени отказа на ЧСИ Сия Халаджова да прекрати изпълнителното производство по изпълнително дело № 20108630401191, като указа на ЧСИ да предприеме нужните действия по прекратяването му.
Съгласно константната съдебна практика (Решение № 9 от 06.06.2016 г. По т.д. № 3773/2014 г., Т. К., І Т. О. на ВКС ) разпоредбата на чл. 739, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) предвижда погасяване на неупражнените права и на непредявените вземания в производството по несъстоятелност. Нормата систематично е в раздел ІІ „Приключване на производството по несъстоятелност“, като крайният акт на съда по чл. 735, ал. 1 ТЗ е за прекратяване на производството по несъстоятелност, а в случаите по чл. 735, ал. 2 ТЗ и за заличаване на търговеца. Приключването на производството по несъстоятелност с решението по чл. 735, ал. 1 ТЗ има за последица невъзможност да се осъществи принудително изпълнение спрямо длъжника. Законодателната цел е не само да не може да се осъществи принудително изпълнение на правото или на вземането при прекратено производство по несъстоятелност, но и с приключването на производството по несъстоятелност правата и вземанията да се считат за несъществуващи. С приключването на производството по несъстоятелност задълженията на длъжника са определени по основание и размер в това производство на база на упражнените права и предявените вземания. Правата и вземанията, независимо, че може да са валидно възникнали и задълженията да не са погасени чрез способите, уредени в гражданското право, са прогласени за погасени поради неупражняването и непредяваването им в приключилото производство по несъстоятелност на длъжника с разпоредбата чл. 739, ал. 1 от ТЗ. В тази норма е предвидено самостоятелно основание за погасяване на права и вземания, извън общото гражданско право, с което е изразена законодателната воля, посочените права и вземания да се считат за несъществуващи в правния мир. При прекратено производство по несъстоятелност с решение по чл. 735, ал. 1 от ТЗ, но без заличаване на търговеца съгласно чл. 735, ал. 2 от ТЗ, задълженията са изплатени, като няма неудовлетворени кредитори и е останало имущество. Търговецът не е загубил правосубектността си и продължава търговската си дейност, без да е обременен със стари задължения, тъй като целта на производството по несъстоятелност за пълно удовлетворяване на кредиторите по принудителен ред е постигната. При прекратяване на производството по несъстоятелност по реда на чл. 735, ал. 1 от ТЗ погасяването на правата и вземанията по чл. 739, ал. 1 от Търговския закон настъпва с влизане в сила на съдебното решение по реда на чл. 735, ал. 3 от ТЗ. Неупражнените права и непредявените вземания в производството по несъстоятелност се погасяват по смисъла на чл. 739, ал. 1 от ТЗ с прекратяване на производството по несъстоятелност по чл. 735, ал. 1 от ТЗ.
В случая с Решение от 21.09.2011 г. по търговско дело № 1906/2010 г. на Софийски градски съд, VI-6 състав, на основание чл. 630, ал. 2 от ТЗ, е обявена неплатежоспособността на „НКС 07” ЕООД и дружеството е обявено в несъстоятелност. С Решение от 03.02.2012 г. по същото дело Софийски градски съд е прекратил производството по несъстоятелност срещу дружеството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 30.02.2012 г. В мотивите на решението е посочено, че в срока по чл. 685, ал. 1 от Търговския закон, който е изтекъл на 30.10.2011 г., както и в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон, който е изтекъл на 30.12.2011 г., нито един кредитор не е предявил вземанията си, в т.ч. и кредиторът „Юробанк България” АД.
С разпоредбата на чл.735, ал.1, т.1 от Търговския закон законодателят е предвидил, че производството се прекратява с решение на съда, когато са изплатени задълженията. С решението по ал. 1 съдът постановява заличаване на търговеца, освен ако са удовлетворени всички кредитори и е останало имущество. В случая изобщо няма установени задължения към кредитори, а масата на несъстоятелността не е изчерпана. Първата хипотеза на чл.735 от Търговския закон визира прекратяване на делото поради погасяване на задълженията на длъжника, но законодателят посочва само едната възможност за това погасяване, а именно – чрез изплащане на задълженията на длъжника. В процесния случай погасяването на евентуални задължения на несъстоятелното дружество е настъпило поради тяхното непредявяване по прякото действие на чл. 739, ал. 1 от ТЗ. По тази причина, тоест поради липса на кредитори, по-нататъшното производство става безпредметно.
С оглед това Съдът намира, че поради непредявяването му в производството по несъстоятелност на длъжника „НКС 07” ЕООД, вземането на взискателя „Юробанк И Еф Джи България” АД по изпълнително дело № 20108630401191 по описа на ЧСИ Сия Халаджова е погасено съгласно чл. 739, ал. 1 от Търговския закон, което е достатъчно основание за прекратяване на изпълнителното производство.