Недължимост на задължения към Топлофикация при собственост върху идеална част

С Решение от 12.12.2018 г. по гражданско дело № 4858/2018 г. на Софийски градски съд, IV-Б въззивен състав, беше потвърдено Решение № 335185/09.02.2018 г. по гражданско дело № 20491/2017 г. по описа на Софийски районен съд, 51 състав, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД искове за признаване за установено, че Г.Е.К. дължи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 40 % от общата стойност на топлинната енергия за процесния топлоснабден имот за периода от м.10.2013 г. до м.04.2016 г.; 40 % от лихвата за забава за периода от 30.11.2013 г. до 26.10.2016 г.; 40 % от възнаграждението за дялово разпределение за периода от м.10.2013 г. до м.04.2016 г.; както и 40 % от лихвата за забава за периода от 30.11.2013 г. до 26.10.2016 г.
Въззивният съд посочва, че според приложимата през процесния период норма на чл.153, ал.1 от Закона за енергетиката потребител на топлинна енергия за битови нужди е собственикът или титулярът на вещното право на ползване на топлоснабдявания имот. Цитираната разпоредба императивно установява кой е страна по облигационното правоотношение с топлопреносното предприятие, като меродавно е притежанието на вещно право върху имота – собственост или вещно право на ползване. Нормата легитимира като потребител на топлинна енергия по силата на закона собственика на топлоснабдения имот, освен ако имотът е обременен с вещно право на ползване, в който случай потребител се явява третото лице – ползвател, което разрешение съответства и на общата уредба на задълженията на носителя на ограниченото вещно право по чл.57 ЗС, възлагаща в негова тежест разноските, свързани с ползването на вещта.
Горните разпоредби са приложими доколкото относно доставката на топлинна енергия до определен топлоснабден имот няма сключен писмен договор, явяващ се по правило основен източник на облигационните правоотношения. Сключването на писмен договор при условията на договорна автономия е приложимо и в областта на продажбата на топлинна енергия, като чл. 149, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката изрично предвижда, че продажбата на топлинна енергия се извършва въз основа на писмени договори при общи условия, сключени между доставчика на топлинна енергия и клиентите /потребителите/ в сграда – етажна собственост. Договорно обвързване без наличието на подобен изричен писмен договор /по силата на закона/, когато се касае за топлоснабдена сграда-етажна собственост, влиза в действие, в случай че не е налице обвързване чрез изричен писмен договор.
Според представените от ищеца „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД писмени доказателства – саморъчно завещание от 29.10.2004 г. и протокол за обявяването му от нотариус на 14.03.2016 г., в полза на ответника Г.Е.К. е извършено имуществено разпореждане за след смъртта на Н.И.С. /починала 2005 г./, по силата на което на Г.Е.К. е завещано цялото движимо и недвижимо имущество на завещателката, включая „6/10 идеални части от апартамента ѝ с площ от 78.42 кв.м.“, без посочен административен адрес. Ответникът не оспорва обстоятелството, че притежава 60 % идеални части от процесния имот, за която част от задълженията е направил признание в подаденото в заповедното производство. По делото не са представени доказателства, че Г.Е.К. е притежател на правото на собственост върху останалите 40 % идеални части от имота от страна на ищеца, чиято е доказателствената тежест. Липсва и подадено от ответника Г.Е.К. заявление – декларация за откриването на клиентска партида, което да е прието от топлопреносното предприятие, поради което и не може да се приеме, че помежду им съществува облигационно отношение за доставка на топлинна енергия в процесния имот, основано на сключен помежду им писмен договор по чл.149, ал.1, т.6 ЗЕ.
По тези съображения въззивният съд приема за установено наличието на облигационно договорно правоотношение за 60 % идеални части от имота и за съответни на тези права задължения за заплащане стойността на доставена в него топлинна енергия, което обосновава извод за отхвърляне на исковете за горницата над посочените 60 % като недоказани и неоснователни.

Повече подробности относно начините за защита срещу „Топлофикация София“ ЕАД можете да намерите тук.