Дължими трудови възнаграждения на преподавател в университет

С Решение № 715 от 23.09.2014 по гражданско дело № 2438/2014 г. на Районен съд – Перник, 9 състав, са уважени изцяло обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по два трудови договора с „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ” – гр. Перник.
С Трудов договор № 126 от 31.05.2012 г. и Договор за изработка № 217 от 16.11.2012 г. „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ” гр. Перник е възложил на ищеца да изпълнява дейността „професор” и да проведе за първия семестър на 2012/2013 учебна година цикъл упражнения и лекции в катедра „КСМ и ТК Информатика”.
Ищецът е извършил възложената работа и е провел лекции и упражнения по дисциплините: Сигнали и системи, Въведение в специалността и Комуникационна техника и видеотехнологии, а с Констативен протокол от 24.01.2013 г. ответникът е приел извършената от ищеца работа по договора за изработка. Въпреки това, обаче, ответникът не му е заплатил дължимите възнаграждения по трудовия и гражданския договор.
С отговора на исковата молба ответникът не оспорва, че не са изплатени възнагражденията, но твърди, че това е брутното трудово възнаграждение, от което следва да се приспаднат дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски. Съдът обаче не приема това възражение, изтъквайки, че по искове за неизплатено трудово възнаграждение в решението си съдът присъжда брутното трудово възнаграждение, а едва при изплащането му се правят дължимите удръжки за данък общ доход и обществено и здравно осигуряване.
По отношение на възнаграждението по гражданския договор съдът изтъква, че съгласно константната съдебна практика по чл. 266 от Закона за задълженията и договорите с приемането на възложената работа вземането става изискуемо и възложителят дължи изплащане на възложената работа. В конкретния случай с Констативен протокол от 24.01.2013 г. ответникът е приел извършената от ищеца работа по договора за изработка.
Съдът намира за недоказано възражението на ответника за прихващане на дължимите суми поради неизпълнение от ищеца на договорните му задължения.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.