Недължимост на задължения към Топлофикация за таван

С Решение № 154471 от 29.06.2019 г. по гражданско дело № 2752/2019 г. на Софийски районен съд, 74 състав, са отхвърлени като неоснователни и недоказани предявените обективно кумулативно съединени положителни установителени искове за заплащане на суми за топлинна енергия за таванско помещение, находящо се в град София, ж.к. „Лозенец“, за периода от м. 01.2012 г. до м. 04.2014 г., както следва: 414,18 лева – главница, представляваща стойност на топлинна енергия /ТЕ/ за периода от м. 01.2012 г. до м.04.2014 г., определена по прогнозна консумация, както и стойността на изравнителните сметки за процесния период, 110,08 лева – законна лихва за забава от 29.02.2012 г. до 09.01.2015 г., както и сума за дялово разпределение в размер на 4,08 лева – главница и 0,83 лева – лихва от 29.02.2012 г. до 09.01.2015 г., ведно със законната лихва от 20.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумите.
С отговора на исковата молба ответницата е възразила, че таванът не е самостоятелен обект на правото на собственост и ищецът „Топлофикация София“ ЕАД неправилно е открил отделна партида за тавана.
Съгласно чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.
Съгласно чл. 145 от Закона за енергетиката (ЗЕ) топлинната енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя въз основа на показанията на топломерите в отделните имоти. Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се определя като разлика между топлинната енергия за отопление на сградата и топлинната енергия за отопление на имотите в сградата. Топлинната енергия за отопление на общите части се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.
Съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗЕ топлинната енергия за отопление на имотите се разпределя между отделните имоти въз основа на дяловите единици, определени по индивидуалните разпределители, монтирани на отоплителните тела в имот. Съгласно чл. 59, ал. 6 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД за клиенти от град София, въз основа на документите за собственост Продавачът открива и води партида с абонатен номер за всеки имот и потребителски номер за Клиента.
Съгласно чл. 37 от Закона за собствеността (ЗС) етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, могат да принадлежат на отделни собственици – държавата, общините и други юридически или физически лица. Съгласно чл. 38 от ЗС при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване. Съгласно чл. 202 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях могат да се извършват само ако обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти.
От нотариалния акт и от приложената справка по кадастралната карта на апартамента, към който е процесният таван, е видно, че процесният таван не представлява самостоятелен имот по смисъла на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката, а прилежащо помещение към апартамента. Същият не е обособен като самостоятелен обект в сградата (жилище, ателие или др.) по реда на ЗУТ и не е одобрен инвестиционен проект за обособяването му като самостоятелен обект. Откриването на партида за таван, който не представлява самостоятелен имот, е незаконосъобразно.
Съдът обаче е отхвърлил иска на друго основание, а именно – приел е, че задълженията към „Топлофикация София“ ЕАД са заплатени.
Съдът приема, че стойността на доставената топлинна енергия възлиза в размер на 264.49 лева, като съдебно-техническата експертиза е изследвала стойността на фактурите, които са на прогнозна стойност и стойността на изравнителните сметки, които са за реалната стойност и реалното потребено количество топлинна енергия.
Съдът кредитира съдебно-счетоводната експертиза в частта, в която е удостоверено в нея, че при „Топлофикация София“ ЕАД са налице погасени задължения в рамките на исковият период за сумата от 339.13 лева. При това положение по стойността на фактурите, които са на прогнозна стойност за исковият период за сумата от 414.18 лева е останала дължима сумата от 75.05 лева (414.18 лева минус 339.13 лева), такса за дялово разпределение от 0.83 лева и мораторна лихва от 110.91 лева. Съдът намира, че дължимата стойност на доставената в имота на ответницата топлинна енергия е съгласно изводите на съдебно-техническата експертиза за сумата от 264.49 лева. Съдебно-счетоводната експертиза установява, че има надплащане на претенцията за топлинна енергия в размер на 339.13 лева. Съдът приема, че е недължима претенцията на ищеца по прогнозните фактури за топлинна енергия в размер на 414.18 лева, тъй като същите се основават на прогнозни стойности, а не на реално отчетеното и доставено количество топлинна енергия, каквото отчитат изравнителните сметки, съобразени от вещото лице по справките от фирмата за дялово разпределение. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
Повече подробности относно начините за защита срещу „Топлофикация София“ ЕАД можете да намерите тук.