Недължимост на задължения към Топлофикация за обединени партиди

С Решение № 214723 от 11.09.2019 г. по гражданско дело № 18073/2017 г. Софийски районен съд, 142 състав, призна за установено по предявените от К. Г. Б. срещу „Топлофикация София” ЕАД отрицателни установителни искове по чл. 124, ал.1 от ГПК, че ищецът К. Г. Б. не дължи на ответника „Топлофикация София”ЕАД, следните суми: 671,93 лв. – главница за топлинна енергия и 33,10 лв. – лихва за забава върху главницата, както и 12,92 лв. – главница за дялово разпределение и 3,06 лв. – лихва върху главницата за периода от м.05.2012 г. до м.01.2016 г. за продажба на топлинна енергия и за дялово разпределение за партида с абонатен № 324424.
Ищецът е собственик на топлоснабден имот с абонатен номер № 324423. В края на юни 2016 г. обаче получава писмо от „Топлофикация София” ЕАД, с което „Топлофикация София” ЕАД го уведомява, че от месец февруари 2016 г. са актуализирани данните по партиди с абонатен № 324423 и абонатен № 324424 и тези партиди са обединени, като партида с абонатен № 324424 е закрита. От получените индивидуални изравнителни сметки става ясно, че партида с абонатен № 324424 се отнася за съседния апартамент, находящ се в същата сграда, който обаче не е собственост на ищеца. Не е ясна причината за обединяването на партидите.
От документите, представени от дружеството, извършващо дялово разпределение в сградата – „Техем сървисис“ ЕООД, се установява, че титуляр на абонатния номер на топлоснабдения имот е трето лице. При липса на други доказателства съдът приема, че между страните не е възникнало и съществувало към процесния период облигационно отношение по продажба на топлинна енергия.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
Повече подробности относно начините за защита срещу „Топлофикация София“ ЕАД можете да намерите тук.