Публикации и Новини

Решение на Европейския съд по правата на човека срещу България

С Решение от 04.06.2020 г. по жалби 2727/19, 7036/19, 9835/19, 12559/19, 17168/19, 17773/19 и 21744/19 Европейският съд по правата на човека е осъдил Правителството на Република България за лоши условия в българските затвори. За повече информация прочетете тук.

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в потребителските договори

При сключване на потребителските договори потребителите често са поставени в неизгодно положение, тъй като клаузите на договора са били съставени едностранно от търговеца или поради факта, че задълженията, които съдържа, са по-тежки за купувача, отколкото за продавача. За повече информация можете да прочетете тук.

Прекратяване на трудовото правоотношение поради престой по време на извънредното положение

С нововъведената в КТ възможност при обявено извънредно положение работодателят да преустанови работата на отделни работници и служители до отмяната на извънредното положение отпада необходимостта работодателят да доказва наличието на причини от организационно-техническо и/или икономическо естество за престоя като основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ. За повече информация можете да прочетете тук.

Принципът на съразмерност по Административнопроцесуалния кодекс

Принципът на съразмерността е основополагащ правен принцип, който е изначално свързан със справедливостта, като ценностно явление и общ фундамент на социалната и правната действителност. В административния процес, разбиран в широк смисъл, принципът на съразмерността има свои специфични проявления, както при издаването на административните актове (в т.ч. нормативните), така и при изпълнението на административните актове. За повече информация прочетете тук.

Нищожна заповед за отчуждаване на част от поземлен имот

С Решение № 16354/02.12.2019 г. по административно дело № 2841/2019 г. на Върховен административен съд е потвърдено Решение № 7838 от 21.12.2018 г. по административно дело № 4938/2018 г. на Административен съд – София град, с което е обявена нищожността на Заповед за отчуждаване № РД-40-25/28.09.2001 г. на Кмета на Столична община. За повече информация прочетете тук.

Обезщетение за вреди по ЗОДОВ за разноски за адвокатско възнаграждение

С Решение № 7094 от 20.11.2019 г. по административно дело № 2062/2019 г. на Административен съд – София град Столична община е осъдена да заплати обезщетение за имуществени вреди, представляващи разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство по обжалване на наказателно постановление на Кмета на район „Средец” при Столична община. За повече информация прочетете тук.

Отменен отказ за предоставяне статут на бежанец

С Решение № 5169 от 07.08.2017 г. по адм. д. № 5373/2017 г. на Административен съд – София град е отменено Решение на интервюиращ орган в Държавната агенция за бежанците, в частта, с която е отхвърлена като неоснователна молбата на гражданин на Ислямска Република Пакистан за предоставяне статут на бежанец. За повече информация прочетете тук.

Недължими задължения по договор за търговско представителство

С Решение № 20160 от 05.12.2016 г. по гражданско дело № 44540/2014 г. на Софийски районен съд, 64 състав, са отхвърлени обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по Договор за консултантски услуги и търговско представителство. За повече информация прочетете тук.