Публикации и Новини

Данъчни облекчения за земеделски производители

С Решение № 1581 от 30.06.2014 г. по административно дело № 681/2014 г. на Административен съд – Варна е признато право на преотстъпване на данък върху доходите по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 60%.
За повече информация можете да прочетете тук.

Педагогически аспекти при прилагането на Наредбата за приобщаващото образование

Наредбата за приобщаващото образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Повече информация можете да намерите тук.

Обжалване на наказателни постановления за глоби и имуществени санкции

Глобите и имуществените санкции се налагат с наказателни постановления, които могат да се обжалват по предвидения в закона ред. За повече информация относно обжалването на наказателните постановления прочетете тук.

Обжалване на ревизионни актове

Ревизионните актове представляват индивидуални административни актове, с които се създават права или задължения или се засягат права, свободи или законни интереси на ревизираните лица, свързани с данъчното облагане или задължителното обществено осигуряване. За повече информация относно обжалването на ревизионните актове прочетете тук.

Как да се защитим от Топлофикация

По сведения на съдебната система „Топлофикация София“ ЕАД е страна по близо 20% от всички дела в Софийски районен съд, който от своя страна е най-натовареният съд в страната. Това отразява сериозната сложност и социална значимост на въпроса относно реалността и справедливостта на претендираните от „Топлофикация София“ ЕАД суми от неговите клиенти. За повече информация относно начините за защита прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация поради погасяване по давност

С Решение № 232436 от 03.10.2019 по гражданско дело № 41433/2018 г. на Софийски районен съд, 140 състав, са отхвърлени частично обективно съединените установителени искове за заплащане на суми за топлинна енергия, поради изтекла погасителна давност. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация при отказ от наследство

С Решение 421512 от 04.06.2018 г. по гражданско дело № 30185/2017 г. на Софийски районен съд, 128 състав са отхвърлени изцяло исковете срещу К. Ц. М. за заплащане на суми за топлинна енергия поради отказ от наследството на баща ѝ. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация за обединени партиди

С Решение № 214723 от 11.09.2019 г. по гражданско дело № 18073/2017 г. на Софийски районен съд, 142 състав е признато за установено, че ищецът К. Г. Б. не дължи на „Топлофикация София”ЕАД суми за незаконно обединено партиди. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация за таван

С Решение № 154471 от 29.06.2019 г. по гражданско дело № 2752/2019 г. на Софийски районен съд, 74 състав са отхвърлени исковете за заплащане на суми за топлинна енергия за таванско помещение, находящо се в град София, ж.к. „Лозенец“. За повече информация прочетете тук.