Void Order for Expropriation of a Part of a Plot

With Decision № 16354/02.12.2019 on adminstrative case № 2841/2019 of the Supreme Administrative Court was confirmed Decision № 7838 from 21.12.2018 г. on administrative case № 4938/2018 of Administrative Court - Sofia City, declaring void the order for expropriation № RD-40-25/28.09.2001 of the Mayor of Sofia Municipality. For more information read here.

Compensation for Damages for Attorney's Fees under the Law for Responsibility of the State and the Municipality for Damages

С Решение № 7094 от 20.11.2019 г. по административно дело № 2062/2019 г. на Административен съд – София град Столична община е осъдена да заплати обезщетение за имуществени вреди, представляващи разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство по обжалване на наказателно постановление на Кмета на район „Средец” при Столична община. За повече информация прочетете here.

Revoked Refusal to Grant Refugee Status

С Решение № 5169 от 07.08.2017 г. по адм. д. № 5373/2017 г. на Административен съд – София град е отменено Решение на интервюиращ орган в Държавната агенция за бежанците, в частта, с която е отхвърлена като неоснователна молбата на гражданин на Ислямска Република Пакистан за предоставяне статут на бежанец. За повече информация прочетете here.

Undue Obligations under a Commercial Representation Contract

С Решение № 20160 от 05.12.2016 г. по гражданско дело № 44540/2014 г. на Софийски районен съд, 64 състав, са отхвърлени обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по Договор за консултантски услуги и търговско представителство. За повече информация прочетете here.

Tax Reliefs for Farmers

С Решение № 1581 от 30.06.2014 г. по административно дело № 681/2014 г. на Административен съд – Варна е признато право на преотстъпване на данък върху доходите по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 60%.
За повече информация можете да прочетете here.

Undue Obligations to Toplofikatsia Due to Limitation Period

С Решение № 232436 от 03.10.2019 по гражданско дело № 41433/2018 г. на Софийски районен съд, 140 състав, са отхвърлени частично обективно съединените установителени искове за заплащане на суми за топлинна енергия, поради изтекла погасителна давност. За повече информация прочетете here.

Undue Obligations to Toplofikatsia Due to Renunciation of Inheritance

С Решение 421512 от 04.06.2018 г. по гражданско дело № 30185/2017 г. на Софийски районен съд, 128 състав са отхвърлени изцяло исковете срещу К. Ц. М. за заплащане на суми за топлинна енергия поради отказ от наследството на баща ѝ. За повече информация прочетете here.

Undue Obligations to Toplofikatsia for Combined Files

С Решение № 214723 от 11.09.2019 г. по гражданско дело № 18073/2017 г. на Софийски районен съд, 142 състав е признато за установено, че ищецът К. Г. Б. не дължи на „Топлофикация София”ЕАД суми за незаконно обединено партиди. За повече информация прочетете here.

Undue Obligations to Toplofikatsia for an Attic

С Решение № 154471 от 29.06.2019 г. по гражданско дело № 2752/2019 г. на Софийски районен съд, 74 състав са отхвърлени исковете за заплащане на суми за топлинна енергия за таванско помещение, находящо се в град София, ж.к. „Лозенец“. За повече информация прочетете here.