The Right of the Heir to Claim for Relative Voidness of Deals Pursuant to Art. 76 of the Inheritance Law

С Решение № 537 от 10.07.2019 г. по гражданско дело № 5086/2018 г. Районен съд – Ямбол допусна делба на поземлен имот, като със същото на основание чл. 76 от ЗН обяви за относително недействителни по отношение на другите сънаследници разпоредителните сделки, с които единият сънаследник е прехвърлил на трето лице последователно 1/2 идеални части от недвижимия имот. За повече информация прочетете here.

Due Salaries to an University Professor

С Решение № 715 от 23.09.2014 по гражданско дело № 2438/2014 г. на Районен съд – Перник са уважени изцяло обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по два трудови договора. За повече информация прочетете here.

Revoked Fine Due to Incapability of the Punishing Administrative Authority

С Решение № 1771 от 18.03.2015 г. по касационно административно дело № 453/2015 г. на Административен съд – София град е отменено наложеното с Наказателно постановление № 815/17.09.2013 г. на Кмета на район „Средец” при Столична община административно наказание – глоба, поради липсата на материална компетентност. За повече информация прочетете here.

Insolvency of Secret Trust

С Решение от 26.10.2018 г. по търговско дело № 3300/2017 г. Софийски градски съд отказа да уважи искането с правно основание чл. 609 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу физическо лице. За повече информация прочетете here.

Claim for Compensation of Non-Pecuniary Damages Due to Poor Living Conditions in the Prison

С Решение № 5691 от 12.10.2017 г. по административно дело № 8796/2016 г. на Административен съд – София град е уважен частично иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за вреди срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ за лоши битови условия в Затвора в гр. Белене. За повече информация прочетете here.

Undue Obligations to Toplofikatsia Due to Co-Ownership

С Решение от 12.12.2018 г. по гражданско дело № 4858/2018 г. на Софийски градски съд, IV-Б въззивен състав, беше потвърдено Решение № 335185/09.02.2018 г. по гражданско дело № 20491/2017 г. по описа на Софийски районен съд, 51 състав, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД искове за 40 % от общата стойност на топлинната енергия за топлоснабдения имот. За повече информация прочетете here.

A New Case of Interpretation on Issues of Insilvency

По предложение на Висшия адвокатски съвет с Разпореждане от 06.12.2018 г. Председателят на Върховния касационен съд образува тълкувателно дело № 2/2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия по три въпроса, свързани с производството по несъстоятелност. За повече информация прочетете here.

Responsibily of the Air Carrier for Lost Baggage of the Passenger

С Решение от 08.11.2018 г. по въззивно гражданско дело № 9448/2017 г. Софийски градски съд отхвърли предявеният от пътника Н.-М. Ф.А. срещу „Турски авиолинии“ иск за изплащане на обезщетение за липсващ багаж. За повече информация прочетете here.

Termination of the Enforcement Procedure after the Commencement of the Insolvency Procedure

С Решение от 05.06.2018 г. по частно гражданско дело № 15924/2017 г. Софийски градски съд отмени отказа на ЧСИ Сия Халаджова да прекрати изпълнителното производство по изпълнително дело № 20108630401191. За повече информация прочетете here.

Termination of Debt Due to Expiration Limit During the Enforcement Procedure

С Решение № 253 от 07.06.2018 г. по въззивно гражданско дело № 241/2018 г. Окръжен съд – Русе потвърди Решение от 15.01.2018 г. по гражданско дело № 6119/2017 г. на Районен съд – Русе и уважи предявеният отрицателен установителен иск с правно основание чл. 439 от Гражданския процесуален кодекс от К.Й.Д. срещу кредитора на неговия наследодател Д.И.С. За повече информация прочетете here.