Termination of Employment Due to Stay at Work during the State of Emergency

With the last amendment of the Labor Code a new possibility of the employer was introduced, in the event of a state of emergency, who may suspend the work of individual employees until the state of emergency is abolished, thus the need for the employer to prove the existence of reasons of organizational, technical and/or economic nature for stay at work as a reason for termination of the employment contract. For more information please red here.

The Principle of Proportionality pursuant the Code of Administrative Procedure

The principle of proportionality is a fundamental legal principle, which is originally related to justice, as a value phenomenon and a common foundation of social and legal reality. In the administrative process, understood in a broad sense, the principle of proportionality has its specific manifestations, both in the issuance of administrative acts (including the normative ones) and in the implementation of administrative acts. For more information read here.

Pedagogical Aspects in the Implementation of the Inclusive Education Regulation

Наредбата за приобщаващото образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Повече информация можете да намерите here.

Appeal of Penal Acts for Fines and Sanctions

Глобите и имуществените санкции се налагат с наказателни постановления, които могат да се обжалват по предвидения в закона ред. За повече информация относно обжалването на наказателните постановления прочетете here.

Appeal of Tax Audit Acts

Ревизионните актове представляват индивидуални административни актове, с които се създават права или задължения или се засягат права, свободи или законни интереси на ревизираните лица, свързани с данъчното облагане или задължителното обществено осигуряване. За повече информация относно обжалването на ревизионните актове прочетете here.

How to Protect Ourselves from Toplofikatsia

По сведения на съдебната система „Топлофикация София“ ЕАД е страна по близо 20% от всички дела в Софийски районен съд, който от своя страна е най-натовареният съд в страната. Това отразява сериозната сложност и социална значимост на въпроса относно реалността и справедливостта на претендираните от „Топлофикация София“ ЕАД суми от неговите клиенти. За повече информация относно начините за защита прочетете here.