Claim for Compensation of Demages from Illegal Enforcement under the Code of Adminsitrative Procedure

В съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд е наложено трайно становището, че задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на иска по чл. 299 от АПК е ищецът да е обжалвал предварително по реда на чл. 294 и сл. от АПК незаконосъобразните действия на органа по изпълнението, от които претендира вредите, и тези действия да са отменени като незаконосъобразни с решение на административния съд по чл. 298 от АПК. За повече информация прочетете here.

Unseizable Property of the Debtor

Несеквестируемо е това имущество на длъжника, за което законът въвежда забрана да бъде осребрявано, т.е. изпълнено по принудителен ред. За повече информация прочетете here.

The Limitation Period

Погасителната давност представлява период от време, определен със закон, с изтичането на който носителят на едно право губи предоставената му от закона възможност да го осъществи. За повече информация прочетете here.

Prohibition and Compulsory Accommodation for Treatment

За да бъде настанено едно лице с психични проблеми в лечебно заведение, се изисква неговото информирано съгласие. Липсата на съгласие може да се преодолее по два начина: чрез оставяне под запрещение или чрез задължително настаняване за лечение. За повече информация прочетете here.

Practical Issues on the Performance of the Administrative Contract under the Law on Governing the Assets from the European Structural and Investment Funds

Административният договор представлява пряко изпълнително основание, което подлежи на изпълнение по реда на Дял V от АПК. В българското право към настоящия момент административният договор е уреден изрично като такъв единствено в ЗУСЕСИФ, но принудителното изпълнение на тези договори е свързано с редица проблеми. За повече информация прочетете here.

Psychological Expertises in Litigation

Съдебнопсихологичната експертиза представлява способ за събиране на доказателства, който широко се използва в съдебната практика за изясняване на някои обстоятелства и въпроси, за които са необходими специални знания от областта на науката „Психология“. За повече информация прочетете here.

The Refusals of the Ministry of Interior Authorities to Decree Stoping of Vehicles under Distraint

Според текста на чл. 431, ал. 6 от ГПК съдебният изпълнител при необходимост може да поиска от органите на МВР спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнението за срок от три месеца. За повече информация прочетете here.

Home Inviolability in the Enforcement Proicedure under the Code of Administrative Procedure

В изпълнителното производство по АПК правото на неприкосновеността на жилището е защитено от нормата на чл. 272, ал. 2 от АПК, която урежда процедурата за влизане или оставане в жилището, когато не е налице съгласието на неговия обитател. За повече информация прочетете here.

The Last Ammendments of the Code of Civil Procedure

В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 г. бяха обнародвани редица изменения в Гражданския процесуален кодекс, отнасящи се до връчването на съобщения в гражданския процес, касационното производство пред Върховния касационен съд, заповедното производство и изпълнителното производство. За повече информация прочетете here.

Some Practical Issues on the Enforcemnet Procedure under the Code of Adminsitrative Procedure

Изпълнителното производство по АПК е съвкупност от правни норми, чието приложение цели реализацията на задължения с административноправен характер. Тези норми са императивни правила за поведение и с тях се обезпечава не само редът за осъществяване на изпълнението, но и защитата на правата на длъжника срещу евентуалното му незаконосъобразно провеждане. За повече информация прочетете here.