Съгласно Закона за адвокатурата адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, чийто размер се договаря между страните, но не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.

За да Ви улесним при пресмятането на минималния размер за представителство по граждански и административни дела, създадохме за Вас настоящия тарифен калкулатор. Въведете информация за вида на делото (гражданско или административно) и за цената на иска и след това натиснете бутон „Пресметни“. Граждански са и делата по търговски и трудови спорове, а административни са и данъчните дела.