I. АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

1. Процесуално представителство.

1.1. Завеждане на искове и защита по граждански и търговски дела с предмет:

  • ✓ сключване и изпълнение на граждански и търговски договори
  • ✓ събиране на вземания
  • ✓ вещни и владелчески искове относно недвижими имоти и движими вещи
  • ✓ срещу „Топлофикация София“ АД, „Софийска вода“ АД, „Чез Електро България“ ЕАД и др.
  • ✓ срещу „А1 България“ ЕАД, „Виваком“ АД и „Теленор България“ АД
  • ✓ срещу авиопревозвачи – за забавени и отменени полети, отказан достъп до борда на самолета, забавен или загубен багаж или товар
  • ✓ срещу застрахователни компании
  • ✓ срещу кредитни институции
  • ✓ изменение и изпълнение на договори за аренда на земеделски земи, вкл. и плащане на рента
  • ✓ трудовоправни спорове
  • ✓ развод по взаимно съгласие
  • ✓ обезщетения от ЧСИ (частни съдебни изпълнители) и ДСИ (държавни съдебни изпълнители)

1.2. Обжалване на ревизионни актове, наказателни постановления и административни актове и водене на искове във връзка със сключване и изпълнение на административни договори с предмет плащания от Европейския съюз и обществени поръчки.

1.3. Образуване и водене на изпълнителни производства пред ЧСИ (частни съдебни изпълнители) и ДСИ (държавни съдебни изпълнители), публични изпълнители, депозитари по ЗОЗ. Обжалване на действията на ЧСИ и ДСИ и на публични изпълнители при НАП.

1.4. Представителство в производства по несъстоятелност и съпътстващите производства.

2. Услуги във връзка с граждански, търговски и административни договори:

  • ✓ изготвяне, консултации и преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на договори
  • ✓ участие в нотариални сделки
  • ✓ участие в публични продани, провеждани от ЧСИ, ДСИ и НАП
  • ✓ водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения и покани

3. Представителство пред държавни и общински органи в административни производства.

4. Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества, прехвърляне на дружествени дялове и акции, преобразуване на търговски дружества, промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата.

II. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ КАТО СИНДИК

Представителство на дружества в несъстоятелност, управляване на текущите им дела и упражняване на надзор върху дейността им, издирване и уточняване на имуществото им и завеждане на дела от тяхно име, събиране на паричните им вземания, осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и извършване на други предвидени от закона или възложени от съда действия.

В случай че се нуждаете от конкретни правни услуги и не сте сигурни дали са описани по-горе, моля, свържете се с мен.