Недължими задължения за комуникационни услуги

С Решение от 16.11.2017 г. по гражданско дело № 18060/2017 г. на Софийски районен съд, 58 състав, беше прието за установено, че по предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК не се дължи на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД сумата от 439.28 лв. по договор за комуникационни услуги, и е осъдил ответника да заплати разноските по делото.
Ищецът е имал сключен договор за комуникационни услуги с ответника „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, който след това е бил прекратен. През цялата 2010 г. мобилният оператор не изпълнявал задълженията по договора, тъй като не предоставял информация за текущото потребление, както и за вида и потреблението на услугите.
През юли 2011 г. ищецът получил писмо от „Кредит реформ България“ ЕООД, с което бил уведомен, че според подписан между „Кредит реформ България“ ЕООД и „Мобилтел“ АД договор от 20.05.2003 г. случаите на неизплатени задължения се „обработват“ от „Кредит реформ България“ ЕООД. Със същото писмо ищецът бил поканен да заплати на ответника сумата от 439.28 лв.
Веднага след получаването на това писмо ищецът изпратил възражение до „Кредит реформ България“ ЕООД, но впоследствие той получил на 10.02.2014 г., 18.12.2014 г. и 06.07.2015 г. още три последователни покани от „Финанс Про Колект“ ЕООД, с които отново бил поканен да заплати същата сума от 439.28 лв. На всяка една от тях ищецът възразил надлежно. Независимо от това ответникът продължил да настоява да му бъде заплатена тази сума.
Поради това с поредно писмо ищецът отново поканил ответника да му посочи на какво основание и за какви услуги претендира от него заплащането на сумата от 439.28 лв., респ. да я заличи от системата си, като при условията на евентуалност направил и възражение за погасителна давност.
Въпреки това с отговора на писмото ответникът „МОБИЛТЕЛ” ЕАД отново му заявил, че тази сума е дължима и следва да бъде заплатена.
По делото ответникът признава факта, че е изтекла погасителната давност за вземанията на дружеството, но твърди, че не дължи разноските по делото.
В решението си Съдът посочва, че задълженията са с периодичен характер и давностният срок е три години, който е изтекъл към датата на завеждане на делото. По отношение на разноските Съдът е приел, че ответникът е дал повод за завеждане на делото, което се доказва от разменената кореспонденция на ищеца с ответника и с дружествата, на които ответникът е възложил събиране на задължения /“Кредит реформ България“ ЕООД и „Финанс Про Колект“ ЕООД/. С отговор на мениджър „Жалби“ на писмото на ищеца ответникът „МОБИЛТЕЛ” ЕАД е отказал за се съобрази с възражението за изтекъл давностен срок с аргумента, че „относно давностния срок- за съжаление той не е основание за сторниране на суми“.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.