Отговорност на авиокомпанията за загубен багаж на пътника

С Решение от 08.11.2018 г. по въззивно гражданско дело № 9448/2017 г. Софийски градски съд отмени Решение от 10.02.2016 г. по гражданско дело № 26646/2013 г. на Софийски районен съд, 74 състав и беше отхвърлен предявеният от пътника Н.-М. Ф.А. срещу „Турски авиолинии“ иск с правно основание чл.75, вр. чл. 76 от Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ), във връзка с чл. 33 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Монреалска конвенция).
Ищецът Н.-М. Ф. А. твърди, че на 23.08.2011 г. е пътувал с авиокомпания „Турски авиолинии“ по дестинацията Бахрейн-Истанбул-София и поддържа, че преди тръгването си е регистрирал и предал багажа си на летището в Бахрейн, състоящ се от две пътнически чанти с общо тегло от 34 кг. От служителите на авиокомпанията ищецът получил бордни карти и след пристигането си на летището в гр. София установил, че регистрираният от него багаж липсва. На това основание той предявил рекламация пред авиокомпанията за изплащане на обезщетение за липсващ багаж, но авиокомпанията отказала да изплати претендираното обезщетение поради множество подобни случаи, свързани със загуба или повреда на багажа на ищеца.
В решението си Софийски градски съд се е позовал на нормата на чл. 78 от Закона за гражданското въздухоплаване, в която е предвидено, че за липси и повреди на багажа и личните вещи на пътника се съставя констативен протокол. Съдът е приел, че ищецът не е представил доказателства, че е съставен констативен протокол за липсващ багаж, нито че е поискал съставянето на такъв. Констативен протокол се съставя в момента на установяване на нередовността /чл. 125 от ЗГВ/ и се съставя от превозвача или от упълномощено от него лице и се подписва от него и от пътника, изпращача или от получателя на багажа /чл. 126, ал.1 от ЗГВ/. Когато получателят не е искал съставяне на констативен протокол, счита се до доказване на противното, че багажът е предаден в изправност /чл. 124 от ЗГВ/.

Целият текст на решението можете да намерите тук.

Повече информация за правата на пътниците при въздушен превоз може да намерите тук.