Решение на Европейския съд по правата на човека срещу България

С Решение от 04.06.2020 г. по жалби 2727/19, 7036/19, 9835/19, 12559/19, 17168/19, 17773/19 и 21744/19 Европейският съд по правата на човека е осъдил Правителството на Република България за лоши условия в българските затвори. За повече информация прочетете тук.

Нищожна заповед за отчуждаване на част от поземлен имот

С Решение № 16354/02.12.2019 г. по административно дело № 2841/2019 г. на Върховен административен съд е потвърдено Решение № 7838 от 21.12.2018 г. по административно дело № 4938/2018 г. на Административен съд – София град, с което е обявена нищожността на Заповед за отчуждаване № РД-40-25/28.09.2001 г. на Кмета на Столична община. За повече информация прочетете тук.

Обезщетение за вреди по ЗОДОВ за разноски за адвокатско възнаграждение

С Решение № 7094 от 20.11.2019 г. по административно дело № 2062/2019 г. на Административен съд – София град Столична община е осъдена да заплати обезщетение за имуществени вреди, представляващи разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство по обжалване на наказателно постановление на Кмета на район „Средец” при Столична община. За повече информация прочетете тук.

Отменен отказ за предоставяне статут на бежанец

С Решение № 5169 от 07.08.2017 г. по адм. д. № 5373/2017 г. на Административен съд – София град е отменено Решение на интервюиращ орган в Държавната агенция за бежанците, в частта, с която е отхвърлена като неоснователна молбата на гражданин на Ислямска Република Пакистан за предоставяне статут на бежанец. За повече информация прочетете тук.

Недължими задължения по договор за търговско представителство

С Решение № 20160 от 05.12.2016 г. по гражданско дело № 44540/2014 г. на Софийски районен съд, 64 състав, са отхвърлени обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по Договор за консултантски услуги и търговско представителство. За повече информация прочетете тук.

Данъчни облекчения за земеделски производители

С Решение № 1581 от 30.06.2014 г. по административно дело № 681/2014 г. на Административен съд – Варна е признато право на преотстъпване на данък върху доходите по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 60%.
За повече информация можете да прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация поради погасяване по давност

С Решение № 232436 от 03.10.2019 по гражданско дело № 41433/2018 г. на Софийски районен съд, 140 състав, са отхвърлени частично обективно съединените установителени искове за заплащане на суми за топлинна енергия, поради изтекла погасителна давност. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация при отказ от наследство

С Решение 421512 от 04.06.2018 г. по гражданско дело № 30185/2017 г. на Софийски районен съд, 128 състав са отхвърлени изцяло исковете срещу К. Ц. М. за заплащане на суми за топлинна енергия поради отказ от наследството на баща ѝ. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация за обединени партиди

С Решение № 214723 от 11.09.2019 г. по гражданско дело № 18073/2017 г. на Софийски районен съд, 142 състав е признато за установено, че ищецът К. Г. Б. не дължи на „Топлофикация София”ЕАД суми за незаконно обединено партиди. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация за таван

С Решение № 154471 от 29.06.2019 г. по гражданско дело № 2752/2019 г. на Софийски районен съд, 74 състав са отхвърлени исковете за заплащане на суми за топлинна енергия за таванско помещение, находящо се в град София, ж.к. „Лозенец“. За повече информация прочетете тук.