Право на сънаследника да иска прогласяване на относителна недействителност на сделки по чл. 76 от ЗН

С Решение № 537 от 10.07.2019 г. по гражданско дело № 5086/2018 г. Районен съд – Ямбол допусна делба на поземлен имот, като със същото на основание чл. 76 от ЗН обяви за относително недействителни по отношение на другите сънаследници разпоредителните сделки, с които единият сънаследник е прехвърлил на трето лице последователно 1/2 идеални части от недвижимия имот. За повече информация прочетете тук.

Дължими трудови възнаграждения на преподавател в университет

С Решение № 715 от 23.09.2014 по гражданско дело № 2438/2014 г. на Районен съд – Перник са уважени изцяло обективно съединените осъдителни искове за заплащане на суми по два трудови договора. За повече информация прочетете тук.

Отменена глоба поради некомпетентност на административнонаказващия орган

С Решение № 1771 от 18.03.2015 г. по касационно административно дело № 453/2015 г. на Административен съд – София град е отменено наложеното с Наказателно постановление № 815/17.09.2013 г. на Кмета на район „Средец” при Столична община административно наказание – глоба, поради липсата на материална компетентност. За повече информация прочетете тук.

Несъстоятелност при скрито съучастие

С Решение от 26.10.2018 г. по търговско дело № 3300/2017 г. Софийски градски съд отказа да уважи искането с правно основание чл. 609 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу физическо лице. За повече информация прочетете тук.

Иск за обезщетение за неимуществени вреди за лоши битови условия в затвора

С Решение № 5691 от 12.10.2017 г. по административно дело № 8796/2016 г. на Административен съд – София град е уважен частично иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за вреди срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ за лоши битови условия в Затвора в гр. Белене. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация при собственост върху идеална част

С Решение от 12.12.2018 г. по гражданско дело № 4858/2018 г. на Софийски градски съд, IV-Б въззивен състав, беше потвърдено Решение № 335185/09.02.2018 г. по гражданско дело № 20491/2017 г. по описа на Софийски районен съд, 51 състав, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД искове за 40 % от общата стойност на топлинната енергия за топлоснабдения имот. За повече информация прочетете тук.

Ново тълкувателно дело по въпроси на несъстоятелността

По предложение на Висшия адвокатски съвет с Разпореждане от 06.12.2018 г. Председателят на Върховния касационен съд образува тълкувателно дело № 2/2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия по три въпроса, свързани с производството по несъстоятелност. За повече информация прочетете тук.

Отговорност на авиокомпанията за загубен багаж на пътника

С Решение от 08.11.2018 г. по въззивно гражданско дело № 9448/2017 г. Софийски градски съд отхвърли предявеният от пътника Н.-М. Ф.А. срещу „Турски авиолинии“ иск за изплащане на обезщетение за липсващ багаж. За повече информация прочетете тук.

Прекратяване на изпълнително дело при несъстоятелност

С Решение от 05.06.2018 г. по частно гражданско дело № 15924/2017 г. Софийски градски съд отмени отказа на ЧСИ Сия Халаджова да прекрати изпълнителното производство по изпълнително дело № 20108630401191. За повече информация прочетете тук.

Погасяване на задължението по давност в хода на изпълнителното дело

С Решение № 253 от 07.06.2018 г. по въззивно гражданско дело № 241/2018 г. Окръжен съд – Русе потвърди Решение от 15.01.2018 г. по гражданско дело № 6119/2017 г. на Районен съд – Русе и уважи предявеният отрицателен установителен иск с правно основание чл. 439 от Гражданския процесуален кодекс от К.Й.Д. срещу кредитора на неговия наследодател Д.И.С. За повече информация прочетете тук.