Изменение на договора за аренда при промяна на обстоятелствата

С Решение № 46 от 25.04.2018 г. по въззивно гражданско дело № 20/2018 г. Окръжен съд – Силистра потвърди Решение № 546 от 22.12.2017 г. по гражданско дело № 1480/2017 г. на Районен съд – Силистра и беше уважен предявеният иск от арендодателя срещу арендатора за изменение на договора за аренда на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за арендата в земеделието. За повече информация прочетете тук.

Прекратяване на изпълнително дело при цесия и перемпция

С Решение № 971 от 14.02.2018 г. по частно гражданско дело № 136/2018 г. Софийски градски съд отмени отказа на ЧСИ Милен Бъзински да прекрати изпълнителното производство по изпълнително дело № 20148380404024. За повече информация прочетете тук.

Действие на договора за аренда по отношение на съсобствениците

С Решение № 12 от 01.03.2018 г. по гр. дело № 1251/2017 г. Върховен касационен съд (ВКС) е дал разяснения относно действието на договора за аренда, сключен от съсобственик, който не притежава повече от половината идеални части от общия имот, по отношение на останалите съсобственици. За повече информация прочетете тук.

Установени по реда на чл. 122, ал. 1 от ДОПК задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски

С Решение № 168 от 05.01.2018 г. по административно дело № 4428/2017 г. Върховен административен съд – VIII отделение потвърди отчасти Решение № 45 от 27.02.2017г. по административно дело № 383/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново относно установени по реда на чл. 122, ал. 1 от ДОПК задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. За повече информация прочетете тук.

Установени по реда на чл. 19 от ДОПК данъчни задължения на управител на дружество

С Решение № 12484 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 11202/2016 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд – Варна, с което беше отменен Ревизионен акт на ТД на НАП-Варна, с който са установени данъчни задължения на управителя на ревизираното дружество по реда на чл. 19 от ДОПК. За повече информация прочетете тук.

Недължими задължения за комуникационни услуги

С Решение от 16.11.2017 г. по гражданско дело № 18060/2017 г. Софийски районен съд прие за установено, че по предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК не се дължи на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД сумата от 439.28 лв. по договор за комуникационни услуги, и е осъдил ответника да заплати разноските по делото. За повече информация прочетете тук.

Недължимост на задължения към Топлофикация при неизвършен отчет на топломерите

С Решение № 40265 от 23.10.2017 г. по гражданско дело № 40265/2017 г. по описа на Софийски районен съд, 85 състав, беше уважен искът срещу „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД да върне на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД сумата, която е заплатена без основание, поради неизвършен отчет на топломерите. За повече информация прочетете тук.

Отпадане на отговорността на авалиста по запис на заповед при недобросъвестност на кредитора

С Решение № 2140 от 15.11.2016 г. по търг. дело № 4472/2016 г. Софийски апелативен съд е отхвърлил исковете на ищеца „Юробанк България“ АД срещу наследниците на авалиста (поръчителя) по запис на заповед, издаден в полза на банката, с аргумента, че при завеждане на иска кредиторът е действал недобросъвестно, тъй като е знаел, че задълженията на издателя на записа на заповед по каузалното правоотношение (договор за кредит) с банката са погасени на основание чл. 739, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ).
За повече информация прочетете тук.