Защита на потребителите от неравноправните клаузи в потребителските договори

При сключване на потребителските договори потребителите често са поставени в неизгодно положение, тъй като клаузите на договора са били съставени едностранно от търговеца или поради факта, че задълженията, които съдържа, са по-тежки за купувача, отколкото за продавача. За повече информация можете да прочетете тук.

Прекратяване на трудовото правоотношение поради престой по време на извънредното положение

С нововъведената в КТ възможност при обявено извънредно положение работодателят да преустанови работата на отделни работници и служители до отмяната на извънредното положение отпада необходимостта работодателят да доказва наличието на причини от организационно-техническо и/или икономическо естество за престоя като основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ. За повече информация можете да прочетете тук.

Принципът на съразмерност по Административнопроцесуалния кодекс

Принципът на съразмерността е основополагащ правен принцип, който е изначално свързан със справедливостта, като ценностно явление и общ фундамент на социалната и правната действителност. В административния процес, разбиран в широк смисъл, принципът на съразмерността има свои специфични проявления, както при издаването на административните актове (в т.ч. нормативните), така и при изпълнението на административните актове. За повече информация прочетете тук.

Педагогически аспекти при прилагането на Наредбата за приобщаващото образование

Наредбата за приобщаващото образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Повече информация можете да намерите тук.

Обжалване на наказателни постановления за глоби и имуществени санкции

Глобите и имуществените санкции се налагат с наказателни постановления, които могат да се обжалват по предвидения в закона ред. За повече информация относно обжалването на наказателните постановления прочетете тук.

Обжалване на ревизионни актове

Ревизионните актове представляват индивидуални административни актове, с които се създават права или задължения или се засягат права, свободи или законни интереси на ревизираните лица, свързани с данъчното облагане или задължителното обществено осигуряване. За повече информация относно обжалването на ревизионните актове прочетете тук.

Как да се защитим от Топлофикация

По сведения на съдебната система „Топлофикация София“ ЕАД е страна по близо 20% от всички дела в Софийски районен съд, който от своя страна е най-натовареният съд в страната. Това отразява сериозната сложност и социална значимост на въпроса относно реалността и справедливостта на претендираните от „Топлофикация София“ ЕАД суми от неговите клиенти. За повече информация относно начините за защита прочетете тук.