Иск за обезщетение на вреди от незаконно принудително изпълнение по реда на АПК

В съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд е наложено трайно становището, че задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на иска по чл. 299 от АПК е ищецът да е обжалвал предварително по реда на чл. 294 и сл. от АПК незаконосъобразните действия на органа по изпълнението, от които претендира вредите, и тези действия да са отменени като незаконосъобразни с решение на административния съд по чл. 298 от АПК. За повече информация прочетете тук.

Погасителната давност

Погасителната давност представлява период от време, определен със закон, с изтичането на който носителят на едно право губи предоставената му от закона възможност да го осъществи. За повече информация прочетете тук.

Поставяне под запрещение и задължително настаняване за лечение

За да бъде настанено едно лице с психични проблеми в лечебно заведение, се изисква неговото информирано съгласие. Липсата на съгласие може да се преодолее по два начина: чрез оставяне под запрещение или чрез задължително настаняване за лечение. За повече информация прочетете тук.

Практически проблеми при изпълнението на административния договор по ЗУСЕСУФ

Административният договор представлява пряко изпълнително основание, което подлежи на изпълнение по реда на Дял V от АПК. В българското право към настоящия момент административният договор е уреден изрично като такъв единствено в ЗУСЕСИФ, но принудителното изпълнение на тези договори е свързано с редица проблеми. За повече информация прочетете тук.

Съдебнопсихологичните експертизи

Съдебнопсихологичната експертиза представлява способ за събиране на доказателства, който широко се използва в съдебната практика за изясняване на някои обстоятелства и въпроси, за които са необходими специални знания от областта на науката „Психология“. За повече информация прочетете тук.

Отказите на органите на МВР да постановят спиране от движение на запорирани МПС

Според текста на чл. 431, ал. 6 от ГПК съдебният изпълнител при необходимост може да поиска от органите на МВР спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнението за срок от три месеца. За повече информация прочетете тук.

Неприкосновеност на жилището в изпълнителното производство по АПК

В изпълнителното производство по АПК правото на неприкосновеността на жилището е защитено от нормата на чл. 272, ал. 2 от АПК, която урежда процедурата за влизане или оставане в жилището, когато не е налице съгласието на неговия обитател. За повече информация прочетете тук.

Последните изменения в Гражданския процесуален кодекс

В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 г. бяха обнародвани редица изменения в Гражданския процесуален кодекс, отнасящи се до връчването на съобщения в гражданския процес, касационното производство пред Върховния касационен съд, заповедното производство и изпълнителното производство. За повече информация прочетете тук.

Практически въпроси на изпълнителното производство по Административнопроцесуалния кодекс

Изпълнителното производство по АПК е съвкупност от правни норми, чието приложение цели реализацията на задължения с административноправен характер. Тези норми са императивни правила за поведение и с тях се обезпечава не само редът за осъществяване на изпълнението, но и защитата на правата на длъжника срещу евентуалното му незаконосъобразно провеждане. За повече информация прочетете тук.